In collaboration with learnluxembourgish.com, we present here the translations of the common terms from the distillery

Hielennerdrëpp - elderberry liqueur
Bierendrëpp - pear liqueur
Mirabellendrëpp - mirabelle liqueur
Hammbierdrëpp - raspberry liqueur
Uebstdrëpp - fruit liqueur
Schléiwendrëpp - sloe liqueur
Quiddendrëpp - quince liqueur
Wäinheffendrëpp - wine liqueur 
Quetschebranntewäin - quetsch liqueur 
Kiischtendrëpp oder Kiischtelikör - cherry liqueur
Äerdbierslikör - strawberry liqueur

De Brenner ass amgaang, seng Äppeldrëpp a Fläschen ze fëllen © The distiller is filling his apple liqueur into bottles.
Mäi Bopi drénkt all Owend eng Drëpp © My grandpa drinks a liqueur every night.
Eisen Noper brennt eng ganz gutt Drëpp © Our neighbour distills a very good liqueur.
Dierf ech Iech en Äerdbierslikör ubidden? © May I offer you a strawberry liqueur?