20 Joer Brennereifest zu Kielen

E Saameschdeg den 9. Dezember 2023 um Site vum Brennereimüsee.

Vun 10 bis 20 Auer.

Adresse: 13, rue d’Olm zu 8281 Kielen.

Musikaleschen Encadrement - Showbrennen – Porte Ouverte am Brennereimüsee

Drëppen – Likören – GIN

Glühwain, Groumperekichelcher, Gegrills, Kaffi a Kuch.

Fir Iessen an Drénken ass beschtens gesuergt.

Tombola – Chrëschtkaarten – Duerfschmatt

D’Kielener Brennereifest, nach ee richtegt Stéck Kielen, ween nit kéint ass selwer schould!

Org.: Frënn vum Brennereimüsee

Generalversammlung e Freideg den 27. Januar 2023 um 19h00 zu Kielen am Musekssall

Ordre du Jour:

1) Begréissung vum President

2) Aktivitéitsbericht

3) Rapport vum Müsee

4) Finanzrapport

5) Rapport vun de Keesserevisoren

6) Festleeë vum Membersbäitrag 2024

7) Ausbléck

8) Fräi Aussprooch

Filmowend 2023 (am Kader vun der Generalversammlung e Freideg den 27. Januar 2023 um 19h00 zu Kielen am Musekssall)

10 Joer Heinrich-Lanz-Dampmaschinn

2022 waren et schonn 10 Joer hier, datt eng Equipe vun de Frënn vum Brennereimüsee op Räichel d’Dampmaschinn afbaue gaange ass, an duerno méintelaang un der Restauréierung geschafft huet. Fir d’Brennereifest 2013 war se fäerdeg a kount feierlech ageweit ginn. De Raymond Faber huet di ganz Saach deemools a Bild an Toun festgehal a mir waren d’Filmer an den Archiv ausgruewen fir se uschléissend un d’Generalversammlung ze weisen, daat bei engem gudde Pättchen a Mauffel fir de klengen Honger.

 

MEMBERBEITRAG 2023

An der Onméiglechkeet fir bei all Member Doheem ze passéieren fir de Membersbäitrag opzehiewen, wiere mer frou, wann Dir eis géingt ënnerstëtzen, andeems der d ‘Cotisatioun 2023 (10 €) op eise Compte bei der Raiffeisebank iwwerweist: LU57 0090 0000 6434 3635.

MERCI fir är Ënnerstëtzung!

Restauratioun vum Lolleschkräiz 

Im Rahmen der Restauration des "Lolleschkraiz", ein Prozessionskreuz das in der "rue de Kopstal" in Kehlen (Siehe untenstehende topographische Karte) steht, haben wir folgende Informationen zur Verfügung gestellt bekommen:
- Fotos der früheren Fronleichnam-Prozession aus dem Jahre 1839
- Fotos von den einzelnen Stationen der Prozession
- Text von Herrn Raymond Feyereisen, nach Originalangaben aus den Pfarrbüchern
- Fotos von Emile Schintgen, Kunstschmied aus Keispelt, bei der Aufmaß zur Erneuerung des Kreuzes.

Bild 1: Frühere Pfarrkirche von Schönberg
Bild 2: Merteskreuz (auch Lehnertzkreuz), hier untenstehend
Bild 3: Lolleschkreuz in der zweiten Senke im Kopstaler Weg
Bild 4: Kapelle beim Kläuschen in der rue du Cimetière
Bild 5: Schmatzkreuz an der Kreuzung rue du Cimetière/rue de Schönberg
Bild 6: Donatuskreuz auf Schönberg
Bild 7+8: Prozessionen in Kehlen Anfang des 20. Jahrhunderts

In the context of the restoration of the "Lolleschkraiz", a processional cross located in the "rue de Kopstal" in Kehlen (See the topographic map above) we have received the following information:
- Photos of the former Corpus Christi procession from 1839.
- Photos of the different stations of the procession
- Text by Mr. Raymond Feyereisen, according to original information from the parish books (in german only)
- Photos of Emile Schintgen, art smith from Keispelt, during the measurement for the renewal of the cross.

Picture 1: Former parish church of Schönberg
Picture 2: Mertes cross (also Lehnertz cross), here above
Picture 3: Lolleschkreuz in the second hollow in Kopstaler Weg
Picture 4: Chapel at the Kläuschen in the rue du Cimetière
Picture 5: Smacking cross at the crossing rue du Cimetière/rue de Schönberg
Picture 6: Donatus cross on Schönberg
Picture 7+8: Processions in Kehlen at the beginning of the 20th century

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Dans le cadre de la restauration du "Lolleschkraiz", une croix de procession qui se trouve dans la "rue de Kopstal" à Kehlen (voir carte topographique ci-dessus), nous avons reçu les informations suivantes :
- Photos de l'ancienne procession de la Fête-Dieu datant de 1839.
- Photos des différentes stations de la procession
- Texte de Monsieur Raymond Feyereisen, d'après les données originales des registres paroissiaux (en allemand)
- Photos d'Emile Schintgen, ferronnier d'art de Keispelt, lors de la prise de mesures pour le renouvellement de la croix.

Image 1 : Ancienne église paroissiale de Schönberg
Photo 2 : Croix de Mertes (ou croix de Lehnertz), ici ci-dessus
Image 3 : Croix de Lollesch dans la deuxième dépression du Kopstaler Weg
Image 4 : chapelle près du Kläuschen dans la rue du Cimetière
Image 5 : Croix Schmatz au croisement de la rue du Cimetière et de la rue de Schönberg
Image 6 : Croix de Donat au Schönberg
Image 7+8 : Processions à Kehlen au début du 20e siècle

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)


Léiffrawëschdag 

Wéi all Joer hunn d‘Frënn vum Kielener Brennereismusée op Maria-Himmelfaart 2022 de Wësch gemaach. Nieft Feldfriichten a verschiddene Kraider, koumen och nach eng Muert an eng Ënn an de Wësch. Nodeems d‘Wësch gebonne waren, goufe se an der Mass zu Kielen an der Kierch geseent an duerno dann un déi Leit verdeelt, déi ee bestallt haten. Des al Traditioun, déi mëttlerweil zum Unesco-Weltkulturierwen gehéiert, gëtt duerch des järlech Initiative erhalen.

Member ginn... / Devenir membre... / Become a member...

Geseent Kraider

De Léiffrawëschdag, och als Léiffrakrautdag oder Krautwëschdag bekannt, ass e sougenannte Recoltefest, deen hir Originne an d'Pre-chrëschtlech Zäit zréckginn. Wéi schonn am 6. Joerhonnert ass et, laut der schrëftlecher Kraiderweiung, d'Gewunnecht, datt de Paschtouer verschidde Kräider seent, déi an engem Wësch zesumme gebonnen gi sinn, nodeems déi Gleeweg se dofir an d'Kierch bruecht hunn. Deemools waren dës Kraider op manner wéi eng Dosen limitéiert. Am Laf vun der Zäit goufen awer ëmmer méi Planzen an dem Wësch toleréiert, soulaang se - vermeintlecht oder tatsächlech - medezinesch Eegenschafte haten an e schaarfen Geroch ausstralen.

Nodeems d'Maria 1678 als Schutzpatréiner vum Land gewielt gouf, ass och d'Kraiderseenung mat engem Cortège vun der Muttergottes kombinéiert ginn. Haut gëtt op e puer Plazen nëmmen am Land déi traditionell Kraiderseenung op Maria-Himmelfaart, engem Feierdag, duerchgefouert.

Source: Presse- an Informatiounsbüro vun der Lëtzebuerger Regierung, Auteur: Georges Hausemer

Léiffrawëschdag op Wikipedia

Léiffrawëschdag zu Kielen 2021